Όροι Συμμετοχής

Όροι Συμμετοχής σε Διαγωνισμό της
εταιρείας με την επωνυμία
 «ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»
αρ. ΓΕ.Μ.Η. 008672301000

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «ΔΗΛΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, θέση Γκονέτσα, με αρ. ΓΕ.Μ.Η. 008672301000, ΑΦΜ 998925889 (στο εξής η «Διοργανώτρια») προκηρύσσει και διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), από τον οποίο θα αναδειχθούν συνολικά, όπως αναλύεται κατωτέρω, κατόπιν μιας (1) κλήρωσης με έναν νικητή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας www.ceyspromo.gr, όπως αναλύεται κατωτέρω.

2) ΔΩΡΑ
Ο νικητής θα λάβει ως δώρο (στο εξής το «Δώρο») ένα (1) drone, ήτοι η Διοργανώτρια θα έχει διαθέσιμο ένα (1) drone, για τον νικητή της κληρώσεως που θα πραγματοποιηθεί. Το drone θα είναι μάρκας DJI και μοντέλου Mavic Mini (D) . Αξίας εκάστου δώρου € 400.
Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να κληροδοτηθεί ή να εκχωρηθεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί. Το Δώρο δεν αντικαθίσταται με άλλα αντικείμενα.

(3) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του Δώρου.

(4) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Από το Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β’) βαθμό, καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

(5) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 6η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, θα διεξαχθεί μια (1) κλήρωση στις 7 Φεβρουαρίου 2022. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν υποβάλλει τα αποδεικτικά αγοράς του προϊόντος Total Tech της εταιρείας Ceys μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022. Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά τη διάρκεια του Διαγωνισμού δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα παράτασης του Διαγωνισμού έως δύο (2) μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής.

(6) ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό δια της αγοράς ενός προϊόντος Total Tech της εταιρείας Ceys και την καταχώριση και υποβολή στην ιστοσελίδα www.ceyspromo.gr: α) των προσωπικών του στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κινητό τηλέφωνο και e-mail), και β) μιας φωτογραφίας της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος. Τυχόν αγορά περισσοτέρων προϊόντων παρέχει ισάριθμες συμμετοχές στις κληρώσεις εφόσον αντιστοιχούν σε διαφορετικούς αριθμούς αποδείξεων.

(7) ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
Η κλήρωση για το Δώρο θα διεξαχθεί όταν παραπάνω ορίζεται, στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Μαρκόπουλο Αττικής, θέση Γκονέτσα, με ηλεκτρονικά μέσα. Ο νικητής του Δώρου καθώς και ο επιλαχών νικητής αυτού, θα ανακηρυχθούν στην κλήρωση με τη διαδικασία της στιγμιαίας επιλογής Συμμετεχόντων. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος «www.random.org» και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το σύνολο των έγκυρων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα συμμετοχών, το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κλήρωσης και κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Από την κλήρωση θα αναδεικνύεται ένας (1) τυχερός νικητής και ένας (1) επιλαχών. Ο τυχερός νικητής (και σε περίπτωση αδυναμίας ή μη εύρεσης/προσέλευσης αυτού ο επιλαχών) θα λάβει το Δώρο εφόσον διαπιστωθεί ότι συμμετείχε έγκυρα στον Διαγωνισμό.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει νικητή, εάν υποψιαστεί χρήση αθέμιτων μέσων στη συμμετοχή του.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες όρους διαγωνισμού.

Το όνομα του νικητή θα ανακοινώνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας που τηρεί η Διοργανώτρια εταιρεία,. Επίσης, η διοργανώτρια θα ενημερώνει τον νικητή του Διαγωνισμού με σχετικό προσωπικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

(8) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ
Ο νικητής θα ενημερωθεί με μήνυμα sms στο κινητό τηλέφωνο ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, για την παραλαβή του Δώρου, από τα γραφεία της Διοργανώτριας, στο Μαρκόπουλο Αττικής, θέση Γκονέτσα. Με την αποστολή από τη Διοργανώτρια του ανωτέρω μηνύματος, τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο νικητής έλαβε γνώση.

Ο νικητής θα πρέπει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αποστολή του ανωτέρω μηνύματος, να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια στο τηλέφωνο: 22990 41056 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του και την πρόθεσή του να παραλάβει το Δώρο. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν επικοινωνήσει, τότε το Δώρο ακυρώνεται για τον νικητή αυτόν και το Δώρο θα παραλάβει ο επιλαχών κατά τη σειρά ανάδειξής του για τον οποίο θα ακολουθηθεί η ίδια κατά τα ανωτέρω διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση η Διοργανώτρια και η Φάκας Α & Σια ΕΕ απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και ο εν λόγω νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο Δώρο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία δεν ευρεθεί νικητής στα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν δηλωθεί ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντος και ως εκ τούτου δεν ευρεθεί ο νικητής.

Η Διοργανώτρια εταιρεία μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των Δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα / νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί σύμφωνα με οποιονδήποτε όρο του παρόντος. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη κρίση της, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης εντός του ανωτέρω ορισθέντος χρονικού διαστήματος συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμετέχουν με τα αληθή προσωπικά τους στοιχεία και να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο. Η Διοργανώτρια εταιρεία θα ανακηρύξει τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

Απαραίτητη για την παράδοση του Δώρου είναι η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου του λήπτη του δώρου. Ημέρες παραλαβής του Δώρου ορίζονται από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και ώρες από 10:00 έως και 14:00.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του Δώρου κατόπιν της παραλαβής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει.

(9) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα ενταχθούν σε βάση δεδομένων, η οποία θα τηρείται από την Διοργανώτρια που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και που εδρεύει στην Μαρκόπουλο Αττικής, θέση Γκονέτσα, τηλέφωνο επικοινωνίας 22990 41056,
e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Τα στοιχεία θα επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και πρόσωπα τα οποία θα ενεργούν κατ’ εντολή του ή σε συμφωνία μαζί του, για σκοπούς δημοσιότητας. Οι συμμετέχοντες πατώντας στην ιστοσελίδα www.ceyspromo.gr το κουτάκι «παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού», συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους (ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας) από τη Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, και την ΦΑΚΑΣ Α & ΣΙΑ ΕΕ ως εκτελούσα την επεξεργασία, για τους σκοπούς της υποβολής συμμετοχής στον Διαγωνισμό, της επικοινωνίας με τους νικητές ή/και επιλαχόντες του Διαγωνισμού για την παραλαβή του Δώρου και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας εταιρείας επί τη βάσει του άρθρου 6(1)(α) του υπ’ αριθ. 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Οι συμμετέχοντες δύνανται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους (υποβάλλοντας γραπτώς το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας κατά το προηγούμενο της ανάκλησης χρονικό διάστημα. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων παρέχονται εκουσίως, ωστόσο, μπορεί να καταστεί αδύνατη η αποδοχή της συμμετοχής από τη Διοργανώτρια σε περίπτωση που αυτά δεν χορηγηθούν.

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, η Διοργανώτρια δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, ενώ επίσης δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης / του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και του νικητών για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από το πέρας της κλήρωσης προς το σκοπό της παραλαβής του Δώρου από τον νικητή ή/και τους επιλαχόντες σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας συμμετοχής.

Η Διοργανώτρια θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην εταιρεία ΦΑΚΑΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 3, ΛΑΡΙΣΑ, 2410579781 η οποία είναι και η διαχειρίστρια της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού, για τη διενέργεια της κλήρωσης και της επικοινωνίας με τον νικητή ή/και επιλαχόντες. Επιπροσθέτως, η Διοργανώτρια δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του νικητή ή/και επιλαχόντων (όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας) σε τρίτους, οι οποίοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας ενδέχεται να εμπλακούν στην απόδοση του Δώρου στον νικητή ή/και στους επιλαχόντες, καθώς και στην δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Όπου η Διοργανώτρια παρέχει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και του νικητή ή/και επιλαχόντων σε τρίτους, το κάνει με δεδομένο πως οι εν λόγω τρίτοι συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.
Εξ ορισμού η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, οι συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα της πληροφόρησης/ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων. Η Διοργανώτρια έχει ορίσει έναν εκπρόσωπό της ως υπεύθυνο για την παραλαβή παραπόνων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας με στοιχεία επικοινωνίας Ιωάννης Ποντίκης, 2299041056, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

(10) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου, ηλεκτρονικού τύπου και των κοινωνικών δικτύων. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και τις κληρώσεις των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον Διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η Διοργανώτρια βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και τη νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της Διοργανώτριας. Διαφορετικά η Διοργανώτρια, κατά την ελεύθερη κρίση της, δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, παρά την τυπική πλήρωση των υπολοίπων προϋποθέσεων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή: (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, και (β) των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.ceyspromo.gr τη συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.

(11) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, παρέχεται στην κατάσταση, την οποία αυτό έχει και βρίσκεται. Η ευθύνη της Διοργανώτριας λήγει με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού με τον οποίο επιλέγονται οι νικητές. Δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη η Διοργανώτρια για τυχόν ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων του δώρου.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του καθορισμένου ως άνω Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, την παραλαβή του Δώρου τους και τη χρήση του, την ακύρωση του Διαγωνισμού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνεται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ή να προσβληθεί με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του Δώρου η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του Δώρου που θα έχει αποδοθεί.
Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του Δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής εκάστης κλήρωσης και/ή τα προσφερόμενα Δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας κατά την απόλυτη κρίση της ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους/συμμετέχοντες μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ceyspromo.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της ανάρτησης της σχετικής ενημέρωσης.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας.

Αυτονόητο είναι ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας εταιρείας.

Η Διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους παρόντες αναλυτικούς όρους, οι οποίοι βρίσκονται και αναρτημένοι στο www.ceyspromo.gr . Οι συμμετέχοντες δικαιούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, να ζητούν διευκρινήσεις από τη Διοργανώτρια εταιρεία στο τηλέφωνο 22990 41056 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

(12) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει οιαδήποτε διαφορά, δικαιοπρακτική ή/και αδικοπρακτικής φύσεως, σε σχέση με τον Διαγωνισμό, την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του Διαγωνισμού και εν γένει οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον Διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.